ARKITEKT • KONTROLLANSVARIG

HUSKVARNA - JÖNKÖPING

kontrollplaner & byggplatsbesiktningar m.m.

Kontrollplaner HuskvarnaDin kontrollansvarige i Huskvarna

Innan du får bygga ditt hus måste en rad ansökningar göras till byggnadsnämnden och ett tekniskt samråd hållas med byggnadsinspektören.

Vid det tekniska samrådet skall den kontrollansvarige som du utsett vara med. Till mötet har han med ett förslag till en kontrollplan och ev. tekniska handlingar.

Avsikten med kontrollansvarig är att han åt dig ska tillse att byggnaden får de egenskaper som bestämmelser kräver och som du skall ha. Han är dina ögon på byggarbetsplatsen och rapporterar direkt till dig om det är något han tycker är fel, eller bra. Kontrollansvarig är inte arbetsledare och får inte på eget bevåg ändra eller rätta i byggnationen. Om det går käpprätt fel kan han stoppa byggnationen till rättelse sker.

Byggplatsbesiktningar HuskvarnaKontrollplan

För att få ett startbesked krävs det att det finns en kontrollplan som har godkänts av kommunens byggnadsinspektör.

Kontrollplanen skall påvisa typiska problemområden i byggprocessen och hur framtida svårigheter skall undvikas. Det sker genom att byggaren åläggs att utföra en särskild kontroll av det i detalj specificerade problemet.

Att kontrollplanen lämnats till entreprenörerna att utföra innebär inte att de kan strunta i att göra den dokumenterande egenkontrollen. Den är en dagbok som gör att det går att följa arbetets gång.

Byggplatsbesiktning HuskvarnaBesiktningar och kontroller

Under pågående jobb utförs besiktningar på plats för att kontrollera att byggaren utfört de angivna kontrollerna samt att bygget löper som det skall.

Om beställaren så önskar och avtalar det med entreprenören kan den kontrollansvarige också agera som beställarens kontrollant och kan direkt ingripa i byggprocessen.

Kontakta gärna mig för mer information.